بازاریابی

  • تحقیقات میدانی جهت صادرات سوهان قم به بازار کشور قزاقستان

  • تحقیقات میدانی لوله های سبک آبیاری کشاورزی به کشور قزاقستان

  • تحقیقات میدانی جهت صادرات نوشیدنی های شرکت بهنوش به بازار کشور قزاقستان

  • تحقیقات بازاری جهت ورود دمپایی به بازار کشور قزاقستان

  • تحقیقات بازاری جهت ورود فرش ماشینی قم به بازار کشور قزاقستان

  • تحقیقات بازاری جهت ورود شکلات شرکت مرداس به بازار کشور قزاقستان