خدمات مالی

 

    • تأمین مالی برای کنسرسیوم های صادراتی و تولیدکنندگان ایرانی جهت حضور در بازار اوراسیا

    • گشایش اعتبار اسنادی داخلی، تسهیل گری مالی و کمک به انتقال وجوه وارداتی و صادراتی تجار ایرانی با توجه به محدودیت های تحریمی برای ایران