خدمات

توانایی ها و قابلیتهای پیدا و پنهان میهن عزیزمان ایران در زمینه صادرات و عدم وجود شرکت های مدیریت بازرگانی تخصصی در این زمینه، مدیران این مجموعه را بر آن داشت به منظور پوشش خلاء موجود در امر بازرگانی نوین و به منظور استفاده بیشتر از ظرفیت های موجود در بخش تولید با توجه به مزیت های رقابتی کشورمان و بهره مندی بهتر از پتانسیل های بازارهای بین المللی، اقدام به ارائه مدل برون سپاری خدمات تجاری به بنگاه های اقتصادی در قالب ۳ موضوع زیر نمایند: