ارکان جهت ساز

استراتژي حمايت از توسعه بنگاه‎هاي كوچك و متوسط يكي از اولويت‎هاي توسعه اقتصادي در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال‎توسعه به شمار مي‎آيد كه اين امر به دليل نقش‎آفريني بي‎بديل اين بنگاه‎ها در اشتغال‎زايي، توزيع عادلانه ثروت و رشد متوازن اقتصادي است. بر اساس آمار مراجع ذي‎صلاح، تعداد ۸۱ هزار واحد صنعتي كوچك، با اشتغال بيش از يك ميليون نفر، در كشور به‎ بهره‎برداري رسيده است. بر اين اساس، سهم صنايع كوچك از كل صنايع موجود كشور برابر با ۹۲ درصد است.

با مقايسه شاخص‎هاي كلان اقتصادي حوزه صنايع كوچك، در ايران و ساير كشورها مشخص مي‎شود كه علي‎رغم آن كه از نظر شاخص تعداد، سهم ۹۲ درصدي صنايع كوچك در ايران از كل صنايع، مشابه ساير كشورها مي‎باشد اما از منظر ساير شاخص‌هاي اقتصادي به ويژه سهم صادرات، سهم ارزش توليدات و سهم ارزش‎افزوده، صنايع كوچك ايران اختلاف زيادي با صنايع كوچك در ساير كشورهاي جهان دارد. براي مثال، در كشورهاي توسعه يافته، سهم صنايع كوچك از صادرات گاهاً تا بيش از ۶۰ درصد افزايش مي‎يابد و يا در كشورهاي در حال توسعه اين شاخص به ۳۰ درصد نيز بالغ مي‎باشد. اما متاسفانه در ايران، صنايع كوچك به دليل اينكه به صورت مؤثري مورد حمايت قرار نگرفته‎اند تنها بخش كوچكي از صادرات كشور را به خود اختصاص داده‎اند و سهم صادرات مستقيم صنايع كوچك از صادرات غيرنفتي كشور حدود ۵ درصد مي‎باشد.

با عنايت به اينكه توسعه صادرات صنايع كوچك مكانيزم‎هاي متفاوتي از توسعه صادرات بنگاه‎هاي بزرگ را مي‌طلبد، لذا يكي از جهت‎گيري‎هاي اصلي سازمان صنايع كوچك حمايت از توسعه صادرات صنايع كوچك مي‌باشد. از سويي ديگر، با توجه به اينكه در خوشه‎ها، به دليل انجام پروژه‎هاي توسعه‎اي، بستر مناسبي براي اجراي برنامه‎هاي حمايتي از توسعه صادرات فراهم است، يكي از محورهاي اصلي حمايت‎هاي سازمان، معطوف به توسعه بازارهاي صادراتي خوشه‎هاي كسب‎وكار كشور است. ضرورت حمايت از توسعه صادرات خوشه‎ها و صنايع كوچك، بيش از پيش احساس مي‎شود. در صورت عدم توانمندسازي و ارتقاي توان رقابتي صنايع براي حضور در بازارهاي جهاني، اين احتمال وجود دارد كه رقباي خارجي در بازارهاي داخلي نيز توليدكنندگان ايراني را به حاشيه برانند و در عمل اين فرصت به تهديد بالقوه‎اي براي توليدكنندگان ايراني تبديل شود.

از آن جايي كه پيش‎نياز ورود به بازارهاي جهاني و توسعه صادرات، داشتن مزيت رقابتي است، صنايعي كه كشورمان داراي مزيت نسبي در آن‎ها است، مي‎بايست در اولويت حمايت‎هاي دولتي براي توسعه صادرات قرار گيرند. این صنایع کوچک در تمام رشته های صنعتی ایران از صنایع پوشاک و نساجی،  کشاورزی، معدنی، غذایی، صنایع فلزی، خودروسازی وجود داشته و مستتر در خوشه های صنعتی شناسایی شده و در حال توسعه کشور می‌باشد.