صادرات

  • صادرات مصالح ساختمانی به بازار قزاقستان

  • صادرات صیفی جات به بازار FOODCITY روسیه

  • ورود سنگ قم به بازار قطر

  • ورود سنگ قم به بازار عراق

  • ورود سنگ قم به بازار قزاقستان

  • ورود فرش دستباف قم به بازار چین