در بخش پیشین (بخش سوم) از مفاد قرارداد فروش، موارد کالای خریداری شده و تضمین تعویض کالا را بررسی نمودیم.

در این بخش به ادامه بیان و بررسی دیگر مفاد قرارداد فروش خواهیم پرداخت.

مبلغ قرارداد ( Contract Prices )

مبلغ قرارداد در واقع مشخص کننده ی قیمت واحد کالا یا سرویس مربوطه و خدمات، قیمت کل و تعداد کل آن می باشد. نوع ارز، مبلغ کل قرارداد به عدد و حروف نیز حتما می بایستی مشخص شود. یک قرارداد بدون مبلغ فاقد ارزش می باشد و حتما می بایستی در متن قرارداد ذکر شود. قیمت قرارداد بر مبنای شرایط تحویل یا همان Delivery Terms تغییر می کند بنابراین در این بخش می باید نسبت به روش تحویل نیز بررسی های لازمه را داشت.

رو ش تحویل ( Delivery Term )

در این بخش به بیان مواردی میپردازیم که دقیقا در اعتبارات اسنادی نیز عنوان می گردند.

۱ – ? EXW ( Ex Works ) :


در این روش( EXW یا تحویل کالا در محل کار فروشنده در مبدا )، فروشنده، کالا را در محل تولید و یا انبار کالا به خریدار تحویل می دهد و کلیه هزینه ها، اعم از بارگیری، حمل و نقل، بیمه، گمرك و ریسک خرابی کالا بر عهده خریدار است.
این روش حداقل مسئولیت و ریسک را برای فروشنده ایجاد خواهد نمود بنابراین خریدار در حداکثر ریسک خود می باشد.
در حالتی که خریدار مستقیم یا غیرمستقیم قادر به انجام تشریفات گمرکی برای صادر کردن کالا از کشور مبداء نیستند این روش به کار نمی آید و بهتر است از FCA استفاده شود.

⏺ وظایف فروشنده:
➖فروشنده در مقابل قرارداد بیمه و حمل تعهدی ندارد.

➖فروشنده می بایستی توجه لازم خریدار را به محل و زمان تحویل کالا جلب نماید و آن را صراحتا ذکر کند.
➖ریسک از دست دادن کلی یا خسارت وارده به کالا از زمان تحویل کالا به خریدار شروع میشود.
? اگر فروشنده موفق به اطلاع رسانی به خریدار نباشد مسئولیت پذیرش تمامی ریسک آسیب دیدگی و یا خسارت کلی از تاریخ قرارداد تا حداکثر تاریخ انقضای قرارداد بر عهده خریدار می باشد اگرچه مدت زمان تحویل کالا یک دوره مشخص می باشد.

⏺ وظایف خریدار:

➖تقبل کلیه ی هزینه ها و ریسک مربوط به صادرات، واردات و نیز ترانزیت کالا

➖الزامی بر عقد قرارداد حمل نیست.

➖تحویل گرفتن کالا در زمان و مکان مشخص شده مطابق با قرارداد فروش

➖ریسک از دست دادن کلی یا خسارت وارده به کالا از زمان تحویل کالا به خریدار شروع می شود.

۲ – ? FCA ( Free Carrier ) :


در این حالت زمانی تعهدات فروشنده انجام میشود که که کالا را جهت انجام امورصادراتی به نام خریدار در یک محل مشخص به شرکت حمل تحویل داده باشد.
اگر نقطه مشخصی توسط خریدار مشخص نشده باشد؛ فروشنده می تواند محل و یا محدوده ای مشروط را مشخص نماید که کالا را تحویل دهد.
? کریر(Carrier) شخصی است که جهت عقد قرارداد حمل اقدام نموده است. کسی که مسئولیت حمل و نقل را از طریق ریل، جاده، دریا ، هوا و یا حمل ترکیبی را برعهده دارد.
⏺ وظایف فروشنده:
➖دریافت مجوزهای صادراتی لازمه
➖در مورد قرارداد حمل فروشنده هیچگونه تعهدی ندارد.
➖تسلیم کالا به شرکت حمل و نقل یا شخص دیگری به نام فورواردر
➖کلیه هزینه ها تا مرحله تحویل کالا بر عهده فروشنده می باشد؛
➖فروشنده می باید تحویل کالا را به اطلاع خریدار برساند.
⏺ وظایف خریدار:
➖پرداخت هزینه واردات
➖عقد قرارداد حمل به هزینه و ریسک خود
➖معرفی شرکت حمل و نقل به فروشنده

۳ – ?FOB ( Free on Board ) :


فوب (FOB) به معنی آن است که فروشنده زمانی تعهدات خود را به اتمام می رساند که کالا از نرده کشتی در نقطه مشخصی عبور کرده باشد. این بدان معنی است که خریدار از این نقطه به بعد کلیه هزینه ها و ریسک ها (اعم از خسارت جزئی و کلی) را می پذیرد. اصطلاح فوب متضمن آن است که فروشنده ملزم به انجام عملیات گمرکی برای صادرات است.
✔️ترمز فوب فقط برای حمل دریایی آبراه های داخلی استفاده می شود. وقتی مفهوم نرده کشتی مفهومی نداشته باشد، مانند حمل زمینی، FCA مناسب تر می باشد.
⏺ وظایف فروشنده:
➖انجام تشریفات گمرکی لازم و اخذ مجوزهای مرتبط جهت صادرات کالا به ریسک و هزینه خود
➖در مقابل قرارداد حمل و بیمه تعهداتی ندارد.
➖وقتی کالا از نرده کشتی عبور کرد ریسک خسارت و از دست دادن کالا به خریدار منتقل می شود.
⏺ وظایف خریدار:
➖انعقاد قرارداد حمل از نقطه تحویلی کالا به هزینه خود
➖انجام تشریفات گمرکی جهت واردات کالا
➖تقبل کلیه هزینه ها و ریسک پس از دریافت کالا از نقطه تعیین شده تحویل

۴ – ?FAS ( Free Alongside Ship ) :


بدان معنی است که فروشنده زمانی تمامی تعهدات خود را انجام میدهد که کالا را در کنار کشتی بر روی اسکله و یا در نقطه ای مشخص تحویل دهد. در این صورت کلیه هزینه ها و ریسک ها پس از این نقطه به خریدار منتقل خواهد شد.
فروشنده موظف به انجام تشریفات گمرکی برای صادرات است ضمن آنکه فروشنده قادر به حمل کالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نمی باشد.
✔️ این روش تنها در حمل دریایی و یا آبراههای داخلی کاربرد دارد.
⏺ وظایف فروشنده:
➖اخذ مجوز صادرات برای این کالا
➖در مقابل قرارداد بیمه یا حمل تعهدی ندارد.
➖پرداخت کلیۀ هزینه های مربوطه تا تحویل کالا
➖انجام نشانه گذاری بر روی بسته بندی ها به هزینه و ریسک خود.
⏺ وظایف خریدار:
➖عقد قرارداد حمل به هزینه و ریسک خود
➖تقبل کلیه هزینه ها و ریسک ها پس از دریافت کالا

۵ – ?CPT ( Carriage Paid to ) :


فروشنده هزینه کرایه حمل را تا گمرك مقصد می پردازد. زمانی که کالا به شرکت حمل تحویل می شود ریسک از فروشنده به خریدار انتقال می یابد.
? حامل یا شرکت حمل و نقل شخص یا شرکتی است که قرارداد حمل را امضاء می کند و مسئولیت حمل کالا را در انواع حمل هوایی، دریایی، زمینی و یا ترکیبی از آنها را برعهده دارد.
⏺ وظایف فروشنده:
➖اخذ مجوزهای لازمه برای صادرات کالا به هزینه و ریسک خود
➖پرداخت کلیه هزینه های صادراتی، حقوق و عوارض های مربوطه جهت صادر نمودن کالا
➖عقد قرارداد حمل با شرکت حمل و نقل
➖فروشنده تعهدی در مورد بیمه ندارد.
➖پرداخت کلیه ی هزینه های مربوط به حمل و نقل که شامل بارگیری در گمرك مبداء و تخلیه در گمرك مقصد می شود.
⏺ وظایف خریدار:
➖انجام تشریفات گمرکی و نیز اخذ مجور واردات
➖انعقاد قرارداد حمل با شرکت حمل و نقل از نقطه یا بندر تعیین شده
?اصطلاح CPT ، فروشنده را موظف به صادرات و انجام تشریفات گمرکی مربوطه می نماید. این اصطلاح می تواند حمل ترکیبی را نیز شامل شود.

۶ – ?CIF ( Cost Insurance Freight ) :


یا همان سیف به مفهوم پرداخت هزینه ی بیمه ( Insurance) و هزینه ی حمل ( Freight ) میباشد.
فروشنده علاوه بر پرداخت کرایۀ حمل نسبت به بیمه ی کالا اقدام می نماید.
خریدار باید متوجه باشد که در سیف(CIF) فروشنده متعهد به حداقل پوشش در قرارداد بیمه می باشد.
?اصطلاح سیف فروشنده را به صادرات کالا متعهد می کند. این اصطلاح تنها برای حمل دریایی کاربرد دارد.
⏺ وظایف فروشنده:
➖اخذ مجوز صادرات و انجام تشریفات گمرکی لازم برای صدور کالا به هزینه و ریسک خود
➖عقد قرارداد حمل بر مبنای روش عمومی حمل
➖تحویل کالا بر روی عرشه کشتی مستقر در نقطه مشخص شده در طی مدت قرارداد.
➖پرداخت هزینه حمل و کلیه ی هزینه های مربوط به بارگیری کالا و تخلیه در مقصد
⏺ وظایف خریدار:
➖اخذ مدارك و مجوزات لازم برای واردات قانونی کالا
➖خریدار در مورد قرارداد حمل تعهدی ندارد.
➖تقبل کلیۀ ریسک بابت هزینه خسارت جزئی و کلی پس از عبور کالا از نرده کشتی در بندر مبداء

۷ – ?DAF ( Delivered at Frontier ) :


تحویل در مرز به معنی آن است که کالا وقتی تحویل می شود که در نقطه ی مشخصی از مرز و در گمرك معین آماده صادرات باشد. مرز در برخی از مواقع به معنای یک مفهوم کلی از نقطه ای در زمین است، بنابراین این بسیار مهم است که همیشه مشخصات و نقطه ی دقیق مرز مشخص باشد.
? تحویل در مرز ( DAF ) وقتی مورد استفاده قرار می گرفت که کالا با استفاده از قطار و جاده انتقال پیدا میکرد اما امروزه ممکن است برای هر نوع حملی مورد استفاده قرار بگیرد.

⏺ وظایف فروشنده:
➖انجام کلیه ی تشریفات گمرکی جهت تحویل به خریدار در یک نقطه معین
➖عقد قرارداد حمل به هزینه ی خود به روش معمول جهت تحویل در نقطه ای مشخص
➖فروشنده در قبال بیمه تعهدی ندارد.
➖پرداخت هزینه های تشریفات گمرکی لازم برای صادرات و همچنین تمام عوارض، مالیات و یا سایر هزینه های رسمی قابل پرداخت بر صادرات
➖آگهی دادن به خریدار در خصوص تحویل کالا در مرز
➖ارائه هرگونه کمک و تهیه ی هر گونه سند در صورت نیاز خریدار

⬅️ در ادامه با ما همراه باشید…

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *